کرکر کمربند کتان
این ماده برای از بین بردن کمربند کتان از محل تخمگذاری به منظور کاهش رطوبت ساقه ها ، افزایش هوادهی و بهبود شرایط برداشت آنها توسط دستگاه های تولید کننده دستگاه های گوشتی استفاده می شود. بنابراین کتان سریعتر و بهتر خشک می شود. مزایای پنجه های ما - درایو بخش های درام از شافت همزمان PTO تراکتور کار می کند ، که باعث کاهش نفوذ زمینه نامطلوب در کار آنها می شود و سرعت حرکت را بدون از دست دادن کیفیت شخم افزایش می دهد. ریزه های شکل هوشمندانه چنگال مشت را افزایش می دهد و ساقه ها را با جزئیات بیشتری کرک می کند. برای سفارش و روشن کردن مشخصات ، لطفا با مدیران باتجربه و دوستانه ما تماس بگیرید.