سیلوها
وسایل تخصصی ساخته شده از فلز با تهویه. برای دریافت ، ذخیره و حمل غلات یا دانه های غلات ، حبوبات ، ذرت ، کلزا و محصولات غلات استفاده می شود. این تجهیزات هم به عنوان بخشی از مجتمع های ذخیره غلات و هم به عنوان انبارهای جداگانه استفاده می شود. می تواند در یک مجتمع واحد برای ذخیره دانه جمع شده و یا به طور جداگانه مورد استفاده قرار گیرد. مدیران ما جزئیات مربوط به مشخصات فنی و محاسبه هزینه را به شما می گویند ، آنها با در نظر گرفتن بودجه اختصاص یافته ، تنظیمات لازم را برای انجام وظایف شما انتخاب می کنند.