توزیع کننده خوراک
تجهیزات ویژه ای برای حمل و نقل و توزیع توده های خرد شده ساقه برگ ذرت ، غلات ، حبوبات ، سیلاژ ، یونجه ، هایلاژ یا مخلوط های خوراکی در فیدرها طراحی شده است. هنگام انتخاب فیدر ، به عرض راهرو مزرعه و ابعاد تجهیزات توجه کنید. با تراکتورهای دارای نیروی کشش جمع می شوند 1.4. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.