بیل گرد
تجهیزات جمع آوری و فشار دادن به بسته های علف های طبیعی و کاشته شده ، چمن خشک ، کاه و به دنبال آن پیچاندن صفرا با ریسمان. در مدل ها ، تفاوت چشمگیری در تجهیزات و اصلاحات وجود دارد. این محدوده شامل ماشین هایی است که دارای یک درایو هیدرومکانیکی از اجزای مکانیزاسیون و یک صفحه کنترل الکتریکی یا دارای یک سیستم اطلاعات و کنترل هستند. نمایش اطلاعات و کنترل حالت های فن آوری عملکرد را فراهم کنید. همچنین در اینجا شما می توانید ماشین آلات با عملکرد بسته بندی رول در فیلم پلاستیکی پیدا کنید. در صورت تقاضا ، دستگاه متصل کننده به سیستم کنترل خودکار برای فرآیند کار واحد مجهز است. مدل های مدرن کیفیت محصولات را افزایش می دهند و 100 درصد خلوص انتخاب علف و کاه را فراهم می کنند ، صرف نظر از مهارت راننده تراکتور و شکل غلاف - این باعث کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری می شود.