گاوآهن برگشت پذیر
تجهیزات موجود در این گروه ، پیوست هایی است که برای پردازش و شخم با کیفیت بالا در زمین طراحی شده است. عدم وجود شیار شکاف و یال افتادگی متمایز هستند. دو قسمت کاری دستگاه با مکانیک هیدرولیک خاک را در رابطه با قاب می پیچد. عمق خاکورزی با تغییر ارتفاع چرخ پشتیبانی تنظیم می شود. گاوآهن های برگشت پذیر با سرعت زیاد زمین را شخم می زنند. تراکتور نیازی به دستکاری های اضافی ندارد ، که باعث می شود زمان و انرژی صرف شود به دلیل ورود به یک خط جدید ، چینش چاقوها توسط دستگاه هیدرولیکی تغییر می کند. شرکت Smolselmash مجموعه ای از گاوآهن هایی را که عملکردهای خاصی را انجام می دهند ، فراهم می کند. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.