ماشین آلات شیمیایی سازی خودران
دسته ماشین های مستقل وسیله نقلیه ای است که دارای بستری برای استفاده از مواد آهکی و کودهای معدنی است. بدنه های قابل تخریب امکان حمل و استفاده از مواد تقویت کننده شیمیایی سطحی با گرد و غبار را دارند. آنها همچنین برای استفاده از دوزهای اصلی کودهای معدنی جامد استفاده می شوند. تحرک توسط یک شاسی خودران فراهم می شود. مدیران ما با در نظر گرفتن بودجه ، مدل بهینه ماشین شیمیایی را برای انجام وظایف شما پیشنهاد می دهند.