برنامه های کاربردی کودهای آلی مایع
از کودهای آلی مایع برای افزایش مقاومت گیاهان در برابر شرایط نامساعد محیطی استفاده می شود. مزیت اصلی کودهای آلی ایمنی و سازگاری با محیط زیست است. معرفی آنها به بازده بالا کمک می کند و حاصلخیزی خاک را بازیابی می کند. این دسته از ماشین آلات برای تحویل و استفاده از کودهای آلی مایع ، تأمین آب صنعتی یا حمل و نقل مایعات غیر تهاجمی دیگر برای اهداف فنی و اقتصادی در نظر گرفته شده است. استفاده از تجهیزات در این گروه برای حمل و نقل مواد غذایی و فرآورده های نفتی ممنوع است. تفاوت کلیدی بین تمام واحدها در حجم مخزن است. هنگام انتخاب یک ماشین ، ارزش در نظر گرفتن حجم مزارع زیرکشت را دارد - به شما این امکان را می دهد که یک گزینه اقتصادی مناسب انتخاب کنید.