میکسر خوراک
یک روش جهانی برای تهیه خوراک ، شل شدن قبل و مخلوط کردن. با عملکرد توزیع اجزای آماده توده سبز ، سیلاژ ، هایلاژ ، یونجه سست و فشرده ، مواد افزودنی خوراک مایع. این تجهیزات امکان تهیه مخلوط های خوراکی چند جزئی را فراهم می کند. یک ویژگی متمایز ، مصرف برق واحد با سرعت مخلوط کردن خوراک به اندازه کافی سریع است. بخش خوب چمن خشک به خوبی توسط حیوانات خورده می شود ، بهتر هضم و جذب می شود. ما با تامین کنندگان معتبری که کیفیت و دوام تجهیزات را تضمین می کنند همکاری می کنیم. مدیران ما با در نظر گرفتن بودجه تعیین شده ، در انتخاب دستگاه خرد کن برای انجام وظایف شما کمک شایسته ای ارائه می دهند.